سربرگ

سربرگ دارای نشان رسمی، عنوان موسسه یا شرکت مربوطه و همچنین نشانی و شیوه‌های برقراری تماس می‌باشد. از این رو سربرگ جهت انجام انواع مکاتبات در هر موسسه و شرکتی مورد نیاز است. شرکت سکویا سربرگ‌های سازمانی در تمامی ابعاد […]