کارت ویزیت

  می‌توان گفت کارت ویزیت وسیله‌ایی است که ابتدا برای معرفی و سپس ارائه راه‌های تماس ارائه می‌گردد. می‌توان گفت به دلیل اینکه اولین مرحله تعامل با مشتری یا ارباب رجوع توسط ارائه کارت ویزیت می‌باشد و از آنجا که […]

کارت ویزیت

کارت ویزیت   می‌توان گفت کارت ویزیت وسیله‌ایی است که ابتدا برای معرفی و سپس ارائه راه‌های تماس ارائه می‌گردد. می‌توان گفت به دلیل اینکه اولین مرحله تعامل با مشتری یا ارباب رجوع توسط ارائه کارت ویزیت می‌باشد و از […]